Voorwaarden en Condities

Voorwaarden en Condities

DEFINITIES

Deze definities moeten u helpen dit beleid te begrijpen.

Als we zeggen “we”, “ons”, “onze”, “[ConcreteDirect],” en “[Kubik]” verwijzen we, collectief en individueel, naar Aggregate Industries Management Inc., een vennootschap geregistreerd in Delaware, evenals Lattimore Materials Corp., Lafarge Canada Inc., Holcim (US) Inc. en elk van hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen en filialen.

 

Wanneer we “Lid” zeggen, bedoelen we de persoon of entiteit die een professioneel abonnement bij ons heeft aangeschaft om de Website en/of de App te gebruiken, die bij ons geregistreerd is om de Diensten te gebruiken.

 

Wanneer we “u” zeggen, bedoelen we ofwel een Gebruiker die onze Website en/of App bezoekt of er gebruik van maakt, ofwel de werknemer, gevolmachtigde of vertegenwoordiger, aannemer of consultant van een Lid die de Diensten namens een Lid gebruikt om producten en/of diensten van het Lid aan een Gebruiker te leveren.

 

Lees deze Algemene voorwaarden (de “AV”) zorgvuldig door voordat u de website “https://www.concretedirect.com” (de “Website”) en/of de [ConcreteDirect or Kubik app] (de “App”) en/of enig materiaal op of gekoppeld aan de Website en/of de App gebruikt of betreedt. De AV zijn van toepassing op uw gebruik van de volgende services (de “Services”): (a) https://www.concretedirect.com, eigendom van of beheerd door Holcim Technology Ltd, Zwitserland, een filiaal van ons) waarop deze AV zijn geplaatst, evenals alle inhoud, producten, diensten, kenmerken, functies of andere middelen die op een van deze Websites worden aangeboden; en (b) een BetonDirect of Kubik branded App voor je mobiele, tablet of ander apparaat.

 

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de App of de Website of enig deel van de App of de Website niet openen of anderszins gebruiken. Uw voortgezette gebruik van de App of de Website wordt beschouwd als uw erkenning dat u deze AV hebt gelezen en geaccepteerd. We behouden ons het recht voor om deze AV bij te werken of te herzien zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Controleer deze voorwaarden regelmatig om eventuele wijzigingen te bekijken. Uw voortgezette gebruik van de App of de Website na wijzigingen of updates van deze AV houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

 

Deze AV zijn van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de App en Website en vormen een bindend contract (“Overeenkomst”) tussen u en ons. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door. Door op de “I ACCEPT” of “AGREE” knop hieronder te klikken, door de App en/of Website te gebruiken, erkent u en stemt u in met het volgende:

 • u deze Overeenkomst aanvaardt;
 • je erkent dat wij, samen met Holcim Technology Ltd., specifiek afstand doen van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade of risico’s als gevolg van of voortvloeiend uit, direct of indirect, gebruik van de App en/of de Website;
 • u stemt ermee in om zakelijke transacties uit te voeren met elektronische documenten en handtekeningen in plaats van papieren documenten en handtekeningen.
 • U stemt ermee in dat in het geval dat een handtekening niet door u wordt gegeven op de Driver App, of dat het onveilig wordt geacht om dit te doen, de locatie van levering die elektronisch is aangegeven via ConcreteDirect acceptabel is in plaats van een handtekening.
 • uw gebruik van de App en/of de Website is onderworpen aan deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 

REGISTRATIE

Hoewel bepaalde delen van de Services zonder registratie kunnen worden gebruikt, kunnen andere delen van de Services of functies van de Services alleen worden gebruikt of beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. Als u besluit een geregistreerde gebruiker te worden, gaat u akkoord met (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd op het toepasselijke registratieformulier, en (b) uw informatie onderhouden en bijwerken om deze accuraat, actueel en volledig te houden. Als de door jou verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, je lidmaatschap en/of toegang tot sommige of alle Services op te schorten of te beëindigen.

 

Als onderdeel van het lidmaatschap kan je gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. We behouden ons het recht voor om gebruikersnamen naar eigen goeddunken te weigeren. Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet door anderen worden gebruikt. U stemt ermee in uw gebruik van of toegang tot de Services (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) niet over te dragen of door te verkopen en niemand anders wiens account of lidmaatschap is opgeschort of beëindigd toe te staan de Services te gebruiken via uw account, gebruikersnaam of wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten (inclusief aankopen) die via uw account worden uitgevoerd.

 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Services bepaalde mededelingen van ons kunnen bevatten, zoals aankondigingen van producten/diensten en administratieve berichten, en dat deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Services. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

 

BETALINGEN

U erkent en stemt ermee in dat uw voortdurende toegang tot de Services die via de App en/of de Website worden geleverd, onderworpen kan zijn aan de betaling van bepaalde vergoedingen. Als u ervoor kiest om toegang tot dergelijke Services te kopen, zijn alle kosten onmiddellijk verschuldigd en kunnen deze niet worden gerestitueerd. U stemt ermee in om alle belastingen over de toegevoegde waarde, verkoopbelastingen en andere belastingen te betalen die verband houden met de door u verrichte betalingen. Alle betalingen van vergoedingen voor Diensten dienen te geschieden in de valuta vermeld in de App en/of de Website. De prijzen voor Services kunnen te allen tijde worden gewijzigd. We kunnen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u betaalmethoden toevoegen of verwijderen. U gaat ermee akkoord te betalen voor alle Services die u bestelt en dat wij of onze betalingsverwerker uw creditcard of andere betalingsvorm die u opgeeft in rekening kunnen brengen voor alle bestelde Services, samen met eventuele aanvullende bedragen (inclusief eventuele belastingen). Door uw creditcard- of andere financiële accountgegevens in te voeren via de Services, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens worden gedeeld met externe betalingsverwerkers. In het geval dat u de Services vergoedingen niet tijdig betaalt: (a) kunnen wij uw toegang tot de Toepasselijke Diensten opschorten totdat een dergelijke betaling is ontvangen; en (b) bent u aansprakelijk voor de kosten van advocaten en incassobureaus.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onder voorbehoud van deze AV wordt u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie verleend om de App te downloaden, te installeren, te openen en te gebruiken en om de Website te gebruiken. Holcim Technology Ltd. is eigenaar van en zal eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en op de App en in en op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, logo’s, redactionele inhoud, kennisgevingen, software, computercodes, audiovisuele effecten, thema’s, verhalen, dialoog, instellingen, artwork, geluidseffecten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, octrooien, titels en ander materiaal dat hierin is opgenomen, en alle intellectuele en eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd).

 

MATERIALEN VAN DERDEN

De App en/of de Website kunnen content, gegevens, informatie, Applicaties of materialen van derden bevatten of beschikbaar maken of links naar websites van derden bevatten. Door de App en/of de Website te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen. De App en/of de Website kunnen links naar sites, bronnen en sponsors van derden bevatten. Links naar en van de App en/of naar sites van derden vormen geen goedkeuring door ons van sites, bronnen, sponsors of inhoud van derden en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor dergelijke sites, bronnen, sponsors of inhoud.

 

SITES VAN DERDEN

De Services kunnen koppelingen bevatten naar Websites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons (“Sites van derden”). Deze AV zijn niet van toepassing op die sites. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van deze sites voor de voorwaarden die op hun gebruik van toepassing zijn. Aangezien wij geen controle of verantwoordelijkheid hebben over de sites van derden, erkent u en stemt u ermee in dat:

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor producten of diensten op of aangeboden door de inhoud van Sites van derden,
 • wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op een site van derden, inclusief enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op een site van derden.
 • Koppelingen naar een site van derden houden niet noodzakelijkerwijs in dat wij dergelijke sites of de inhoud, producten, diensten, advertenties of andere materialen die op dergelijke sites van derden worden gepresenteerd, onderschrijven of ermee geassocieerd zijn.

 

GEBRUIKERSINHOUD

Door informatie of inhoud in te dienen of te plaatsen op de App en/of de Website, verleent u ons en Holcim Technology Ltd het recht om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren, weer te geven en/of te distribueren in welke vorm en voor welk doel dan ook. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle door u geplaatste of ingediende inhoud en dat het gebruik van de inhoud door ons geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

GEGEVENSBESCHERMING/PRIVACY VAN GEGEVENS

Het is ons beleid om de privacy van gebruikers van de App en/of de Website te respecteren en te beschermen. Lees onze
Privacybeleid
.

 

BESCHIKBAARHEID

Wij garanderen niet dat uw toegang tot de functionaliteit van de App en/of de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de App en/of de Website veilig zijn; wij garanderen echter niet dat de App en/of de Website vrij zijn van corruptie, aanvallen, virussen of andere schadelijke componenten, of van interferentie, hacking of andere inbraken in de beveiliging.

 

AANSPRAKELIJKHEID

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de App en/of de Website op uw eigen risico is. De App en/of de Website en de informatie die het bevat worden beschikbaar gesteld “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en alle andere garanties en voorwaarden, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

De App en/of Website kan de gebruiker voorzien van status- en locatiegegevens, inclusief maar niet beperkt tot voertuigstatussen en voertuiglocaties. Bij het verstrekken van deze gegevens via de App en/of de Website zijn andere systemen en netwerken betrokken die van tijd tot tijd onbetrouwbaar kunnen zijn. Met uitzondering van de locatie en tijd in elektronische afleveringsbewijzen die naar u zijn verzonden, worden deze gegevens uitsluitend ter informatie verstrekt en noch wij, noch onze licentiegever (Holcim Technology Ltd.) verklaren of garanderen dat deze gegevens nauwkeurig zijn en kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke informatie.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van en de toegang tot de App door U, Uw werknemers, contractanten, agenten en vertegenwoordigers. U bent als enige verantwoordelijk voor het verwijderen van toegang tot de App voor elk van uw werknemers, contractanten, agenten en vertegenwoordigers die uw dienstverband verlaten, of voor wie het anderszins wenselijk is om toegang te verwijderen. U bent aansprakelijk voor alle claims, verliezen of andere schade die direct of indirect voortvloeien uit of het gevolg zijn van Uw verzuim om tijdig de toegang tot de App te verwijderen, en zult ons en Holcim Technology Ltd. vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor dergelijke claims, verliezen en/of schade.

 

Schadeloosstelling

U GAAT ERMEE AKKOORD ONS EN ONZE RESPECTIEVE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN PERSONEEL TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ALLE VORDERINGEN, VERLIEZEN, BOETES, VERGOEDINGEN OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIG ONJUIST OF ILLEGAAL GEBRUIK VAN DE APP EN/OF DE WEBSITE DOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON DIE DE APP EN/OF WEBSITE NAMENS U GEBRUIKT.

 

Verklaring van afstand

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ OF ONZE RESPECTIEVE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS (OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN PERSONEEL) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK VAN INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET:

 • HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE APP EN/OF DE WEBSITE TE GEBRUIKEN;
 • DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN; OF
 • ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE APP EN/OF DE WEBSITE.

 

OPSCHORTING OF WEIGERING VAN TOEGANG

Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, een dienst, inhoud of functie van de Services wijzigen of stopzetten, uw toegang tot de App en/of de Website weigeren of beperken, afsluiten, verbreken in het geval van:

 • technische storing of wijziging of onderhoud van de App en/of de Website;
 • uw gebruik van de App en/of de Website in strijd met deze Overeenkomst.

 

Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Services of van een dienst, inhoud, functie of product aangeboden via de Services. Uw voortgezette gebruik van de Website en/of de App na dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

 

VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die u van ons hebt verkregen of zult verkrijgen, zult u strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle niet-openbare zakelijke, financiële of technologische informatie die door ons aan u wordt bekendgemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Services. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die u kunt aantonen: (a) zonder uw toedoen of nalatigheid deel uitmaakt of gaat uitmaken van het publieke domein; (b) voorafgaand aan de openbaarmaking in uw rechtmatige bezit was en niet door u direct of indirect van ons was verkregen; (c) rechtmatig aan u wordt bekendgemaakt door een derde partij zonder beperking op de bekendmaking; of (d) onafhankelijk door jou is ontwikkeld zonder verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie.

 

BEËINDIGING

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw vermogen om alle of een deel van de Services te gebruiken opschorten of beëindigen of deze AV beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder kennisgeving of verklaring. Na opschorting of beëindiging kan u al dan niet toestemming worden verleend om de Services te gebruiken of opnieuw een account aan te maken. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor een beëindiging van deze AV of voor de gevolgen van een beëindiging van deze AV. Het staat u altijd vrij om het gebruik van de Services te beëindigen. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account gepaard kan gaan met het verwijderen van inhoud die is opgeslagen in uw account, waarvoor wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Bij beëindiging van deze AV om welke reden dan ook: (a) worden alle op grond van deze Overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd en dient u alle gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken; (b) betaalt u ons alle servicekosten die zijn opgebouwd en betaalbaar zijn vanaf de datum van een dergelijke afloop of beëindiging. Beëindiging van deze AV of enige licentie hieronder door ons beperkt geen van de partijen in het nastreven van enig ander rechtsmiddel dat tot haar beschikking staat, inclusief een voorlopige voorziening. Alle bepalingen in deze Voorwaarden die naar hun aard blijven gelden, blijven ook na beëindiging van deze Voorwaarden gelden.

 

TOEPASSELIJK RECHT. GESCHILLENBESLECHTING

Deze Overeenkomst, en alle zaken en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, vallen onder de wetten van, en vallen onder de exclusieve jurisdictie van, de rechtbanken van de staat (voor producten die worden afgeleverd op een locatie in de Verenigde Staten) of de provincie (voor producten die worden afgeleverd op een locatie in Canada) waar het product wordt opgehaald, met uitsluiting van beginselen met betrekking tot conflicterende wetten.

 

NON-WAIVER

Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht sluit een verdere uitoefening van dat recht of de uitoefening van een ander recht niet uit. Het niet uitoefenen van een recht door een partij of vertraging bij het uitoefenen van dat recht verhindert de uitoefening ervan niet en werkt niet als een verklaring van afstand. Een verklaring van afstand is alleen effectief in het specifieke geval en voor het specifieke doel waarvoor deze is afgegeven.

 

INVALIDITEIT

Als een bepaling van deze Overeenkomst of een recht of rechtsmiddel daaronder ongeldig of niet-afdwingbaar is in een bepaald rechtsgebied: (a) het in dat rechtsgebied slechts ten aanzien van de nietigheid of de niet-tegenwerpbaarheid voor vernietiging of doorhaling vatbaar is; en (b) het heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in een ander rechtsgebied of de overige bepalingen in enig rechtsgebied.

 

TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS

U erkent dat door het gebruik van de App, u de verkoper ontslaat van elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade wanneer de levering voorbij de stoeprand wordt gedaan.

 

CONTACT

Als u vragen hebt over de Algemene voorwaarden, kunt u ons schrijven op support@concretedirect.com.

 

Het volgende maakt integraal deel uit van deze AV:

Privacybeleid; Cookiebeleid

 

[22 maart 2019]