Algemene verkoopvoorwaarden Beton Holcim

14 / 18

Algemene verkoopvoorwaarden Beton Holcim (België) NV Versie 01/04/2022

Artikel 1 Algemene bepalingen:

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en alle leveringsopdrachten. Een bestelling in deze voorwaarden dient te

worden begrepen als alle diensten, leveringen, goederen, prestaties, producten in verband met beton die Holcim (België) NV (hierna kortweg aangeduid als de

“verkoper”) levert aan een klant (hierna kortweg “koper”) op één of op meerdere werven.

Indien partijen het niet eens kunnen worden over een definitieve bestelling, geldt de leveringsopdracht.

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen en/of leveringsopdrachten die de verkoper verkoopt aan de koper, en gelden boven alle

andere bijzondere of algemene aankoopvoorwaarden van de koper, behalve in geval van een voorafgaande formele schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door

de verkoper.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle eerdere versies van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper.

1.3. Geen enkele overeenkomst en/of verbintenis tussen de koper en zijn klanten, andere leveranciers en/of derden zal op enige wijze tegenstelbaar kunnen

worden gesteld aan de verkoper.

1.4. Het louter plaatsen van een bestelling en/of leveringsopdracht houdt in hoofde van de koper zowel de bevestiging in van afdoende en voorafgaande kennis

van als zijn uitdrukkelijk akkoord en aanvaarding zonder enig voorbehoud met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper.

1.5. Het louter feit dat de verkoper zich op een gegeven moment niet geheel of gedeeltelijk beroept of verwijst op één van de bepalingen van deze algemene

verkoopvoorwaarden, kan op geen enkel ogenblik worden geïnterpreteerd als enige gehele of gedeeltelijke afstand of rechtsverwerking van het recht van de

verkoper om er zich op een later tijdstip op te beroepen.

1.6. De ongeldigheid, onwettigheid of het niet afdwingbare karakter van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden of van eender welke andere

gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen de verkoper en koper, heeft geen enkel effect of impact op de overige bepalingen van onderhavige algemene

verkoopvoorwaarden of van een andere overeenkomst tussen de verkoper en de koper.

Artikel 2 Bestellingen en leveringsopdrachten:

2.1. Behoudens andersluidende specifieke overeenkomst, wordt de verkoopovereenkomst uitsluitend gevormd door het document dat de laatste prijsofferte omvat

en door de verkoper aan de koper wordt overgemaakt, en dat door de koper wordt aanvaard hetzij door het overmaken van een leveringsopdracht die expliciet

wordt aanvaard door de verkoper. Wanneer een bestelling door de koper wordt opgesteld zonder dat er een prijsofferte door de verkoper werd opgesteld, heeft

de leveringsbron of de factuur van de verkoper de waarde van een overeenkomst, onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden.

2.2. De bestellingen die de koper plaatst en de verbintenissen die langs zijn kant hieruit voortvloeien, zijn intuitu personae en kunnen door de koper, behoudens

een voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper, niet worden overgedragen aan een derde.

2.3. De verkoper houdt zich het recht voor om iedere offerte die hij aanbiedt aan de koper te herroepen alvorens deze laatste deze offerte uitdrukkelijk en conform

de bepalingen van dit artikel heeft aanvaard.

2.4. Voor elke bestelling en leveringsopdracht van genormaliseerde producten volgens NBN EN 206 en NBN B15-001, moet de koper minstens de volgende

kenmerken opgeven: (1) de compressieweerstandsklasse, (2) de omgevings- of blootstellingsklasse, (3) het type beton en (4) de nominale maximum korrelmaat

van de granulaten evenals de consistentieklasse.

Voor samengesteld beton moet de koper minstens de volgende kenmerken opgeven: (1) de cementdosering, (2) het type cement en zijn weerstandsklasse en

(3) de nominale maximum korrelmaat van de granulaten evenals de consistentieklasse.

Uitsluitend de koper draagt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de keuze van de producten die hij wilt bestellen, de bestelling en/of leveringsopdracht bij

de verkoper en de daarmee verband houdende eigenschappen en kenmerken van deze bestelling en/of leveringsopdracht. Bijgevolg vrijwaart de koper de

verkoper voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen in verband met de keuze

van een bestelling en/of leveringsopdracht.

2.5. De leveringsopdrachten moeten door de verkoper uiterlijk zesendertig werkuren voorafgaand aan een mogelijke levering schriftelijk worden ontvangen in

geval dat de bestelde hoeveelheid minder bedraagt dan 100 m³, en tweeënzeventig werkuren indien de bestelde hoeveelheid meer bedraagt dan 100 m³. In geval

de koper deze termijnen niet onverkort respecteert, staat het de verkoper vrij om een meerprijs aan te rekenen. De leveringstermijnen en mogelijke meerprijzen

worden door de verkoper vermeld in de tarief- en praktijkvoorwaarden van de verkoper, die dan voorrang hebben.

De verkoper heeft het recht om leveringsopdrachten te weigeren of om ze te aanvaarden onder voorbehoud van de datum, uur en/of snelheid van uitvoering van

de levering. De termijn voor het plaatsen van een leveringsopdracht is afhankelijk van de wijze van lossen, en mag door de tarief- en praktijkvoorwaarden, alsmede

door praktische omstandigheden in verband met de levering worden bepaald. De wijze van lossen moet door de koper ten laatste worden vermeld op het ogenblik

van verstrekking van een leveringsopdracht.

2.6. Elke gehele of gedeeltelijke wijziging of annulatie van een bestelling en/of en leveringsopdracht door de koper, kan enkel en alleen door de verkoper in

overweging worden genomen indien de koper dit minstens vijf werkdagen voorafgaand aan de geplande leveringsdatum schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.

Wanneer deze termijn is verstreken, kan de koper de bestelling en/of en leveringsopdracht niet meer wijzigen of annuleren. Indien de verkoper ertoe zou besluiten

om desalniettemin toch de aanvraag van de koper voor een gehele of gedeeltelijke wijziging of annulatie van de bestelling en/of en leveringsopdracht nog in

overweging te nemen, behoudt de verkoper zich hierbij het recht voor om, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen of bijzondere

specificaties in de tarief- en praktijkvoorwaarden, alle mogelijke kosten en schade die hij hierdoor kan lijden met inbegrip van de eventuele retourkosten, integraal

en van rechtswege te verhalen op de koper, en dit aan een minimumbedrag ten belope van vijfendertig Euro per gewijzigd of geannuleerde kubieke meter

(35,00/m³).

2.7. Indien de koper het tijdstip van levering op de dag van levering wenst te wijzigen, verliest hij automatisch zijn plaats in de planning van de verkoper en zal

deze laatste vrijelijk een nieuw tijdstip indien mogelijk dezelfde dag, zo niet de volgende dag, van levering vaststellen volgens de mogelijkheden van zijn planning.

Alle wijzigingen door de koper aan een leveringsopdracht die rechtstreeks invloed kunnen hebben op de productie- of leveringsvoorwaarden van beton zoals

onder meer maar niet beperkt tot het aantal kubieke meter, het adres, de wijze van lossen, de snelheid, de kwaliteit, en het uur, kunnen leiden tot bijkomende

kosten die de verkoper van rechtswege kan verhalen op de koper evenals eventuele contractuele compensatieclausules die voortvloeien uit de wijziging en / of

late annulering van genoemde leveringsopdracht.

2.8. Iedere laattijdige gehele of gedeeltelijke wijziging of annulatie van een leveringsopdracht met verpompen zal, onverminderd het recht van de verkoper om

van de koper het volledige bedrag van de eventuele schadevergoeding te vorderen, aanleiding kunnen geven tot de gehele of gedeeltelijke facturatie van de vaste

prijs voor de pomp en diens toebehoren, alsook tot de mogelijke conventionele schadebedingen omwille van de laattijdige wijziging en/of annulatie van dergelijke

leveringsopdracht.

2.9. De bestelling en/of leveringsopdracht wordt beschouwd als afgesloten van zodra is voldaan aan één van de volgende drie criteria die worden bepaald in de

bestelling: (a) het bestelde volume met een foutmarge van 5%, of (b) de omzet van de bestelling met een foutmarge van 5%, of (c) het bereiken van de vervaldag

van de contractueel bepaalde geldigheidsduur. In geval van een afgesloten bestelling en/of leveringsopdracht, zal iedere volgende bestelling en/of

leveringsopdracht door de koper worden beschouwd als een nieuwe bestelling en/of leveringsopdracht en onderworpen zijn aan de algemene

verkoopvoorwaarden van de verkoper die op het ogenblik van het plaatsen van deze nieuwe bestelling en/of leveringsopdracht gelden.

Artikel 3 Leveringen:

3.1. In geval dat de bestelling en/of de leveringsopdracht wordt geleverd op een werf, moet de koper deze werf met bijhorende losplaats voldoende duidelijk

aangeven en vlot toegankelijk maken voor de verkoper hetzij via de openbare weg, hetzij via een weg die de koper kosteloos ter beschikking stelt van de verkoper

en die duidelijk zichtbaar wordt aangegeven, voldoende is verlicht en eenvoudig en risicoloos berijdbaar is.

3.2. De koper draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid voor het verkeer en de veiligheid op de werf. In dit kader dient de koper onder meer, maar

niet enkel voor het volgende zorgen : (a) tijdig alle relevante administratieve vergunningen aanvragen en in zijn bezit hebben, en (b) te allen tijde alle nodige

toegangsmanoeuvres voorzien, zodat de verkoper de werf vlot en veilig kan betreden en de bestelling onmiddellijk kan lossen zonder enig risico voor het

personeel, het materieel, de voertuigen en voor de installaties, en (c) te allen tijde het nodige te doen zodat derden de levering door de verkoper op de werf niet

kunnen hinderen en/of bemoeilijken.

De koper vrijwaart de verkoper voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen

die het gevolg kunnen zijn van schade die (één van) zijn voertuig(en) veroorzaakt op de werf van de koper als gevolg van (1) het uitvoeren van een maneuver op

een toegangsweg en/of op een ongeschikte losplaats, (2) een onvoldoende verlichte, onveilige en/of ontoegankelijke werf.

Indien er gas-/water-/elektriciteitsleidingen (of andere leidingen) aanwezig zijn op de werf en/of losplaats, is de koper verplicht om voorafgaand aan de levering

van de bestelling en/of leveringsopdracht door de verkoper een schriftelijke intentieverklaring op te stellen met de bevoegde diensten van de relevante gas-/water-

/elektriciteitsonderneming(en) inzake, indien toepasselijk, de aanvang van de gepland werkzaamheden in de buurt van gas/water/elektrische installaties.

In geval dat de bestelling en/of leveringsopdracht moet worden gelost door te verpompen in de buurt van elektrische bovenleidingen, moet de koper de verkoper

hiervan, voorafgaand aan het lossen, uitdrukkelijk op de hoogte brengen en hem alle noodzakelijke informatie en inlichtingen tijdig overmaken. Tevens moet de

koper de elektrische bovenleidingen (laten) uitschakelen en de verkoper voorafgaand aan de lossing een attest van uitschakeling overmaken. De koper vrijwaart

de verkoper voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen die het gevolg kunnen

zijn van een beschadiging, ongeval of defect van de elektrische installaties op of in de nabijheid van de werf en/of losplaats van de koper.

15 / 18

De koper is exclusief en integraal aansprakelijk voor de mogelijke autorisaties, kwalificaties, taakverdeling en uitvoering van taken en opdrachten op de werf en/of

losplaats, zoals onder meer maar niet beperkt tot hefoperaties voor het overbrengen van beton in ophaalkorven.

De koper moet er op eigen kosten voor zorgen dat alle oppervlakken en ruimtes die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig zijn voor de levering van de bestelling

voorafgaand aan de levering door de koper afdoende in orde zijn gemaakt, veilig zijn en afdoende zijn beschermd. Dit impliceert onder meer maar beperkt zich

niet tot het feit dat de koper de naburige goederen, de afvoeren en de rioleringen afdoende beschermt om beschadiging en/of verstopping bij de levering te

voorkomen.

Voorts is de koper er op eigen kosten toe gehouden om een zone in te richten waarin vrachtwagenmixers en pompen voldoende kunnen worden gewassen. In

geval dat de koper nalaat dergelijke plaats afdoende te voorzien en/of hiervoor in te richten, kan de verkoper vrij alle kosten die hieruit voortvloeien van rechtswege

integraal verhalen op de koper overeenkomstig zijn tarief- en praktijkvoorwaarden.

De verkoper kan op geen enkel ogenblik op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, nalatigheden, daden of eender welk ander gedrag

van een persoon die niet in zijn naam en/of voor zijn rekening optreedt, noch voor het volgen, uitvoeren en/of toepassen van de instructies en/of richtlijnen die

zijn aangestelde ontvangt van de koper, en dit ongeacht diens hiërarchische positie of functie binnen de onderneming van de koper of de verantwoordelijkheid

van de instruerende persoon op de werf en/of losplaats.

3.3. De bestelling vermeldt de geschatte trajectduur. Indien de verkoper van mening is dat deze geschatte trajectduur onredelijk van aard zou zijn, of indien de

omstandigheden op het ogenblik van de levering van de bestelling en/of de leveringsopdracht van die aard zijn dat de verkoper meent dat de conformiteit en/of

kwaliteit van de bestelling en/of van de leveringsopdracht niet langer kan worden gewaarborgd, houdt de verkoper zich het recht voor om de levering kosteloos

en zonder enige vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen te kunnen annuleren en de werfleider

van de koper daarvan in kennis te stellen. In geval de koper desondanks aandringt op een levering en dit op veilige wijze kan gebeuren, dan zal de koper de

verkoper integraal vrijwaren voor alle vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen die hieruit

kunnen voortvloeien, en alle mogelijke risico’s en aansprakelijkheden dragen met betrekking tot het gebruik, de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde

bestelling en/of de leveringsopdracht.

3.4. De duurtijd van de levering van de bestelling en/of de leveringsopdracht op de werf en/of losplaats wordt bepaald door de periode van aanwezigheid op de

werf en/of losplaats en omvat de volledige tijd voor het eigenlijke lossen van de levering met inbegrip van de wachttijden. Deze duurtijd is standaard bepaald op

vijf minuten per kubieke meter. Wanneer een vrachtwagen langer dan deze duurtijd stilstaat, behoudt de verkoper zich het recht voor om per bijkomende minuut

een vergoeding voor stilstand te kunnen factureren in overeenstemming met zijn tarief- en praktijkvoorwaarden.

De duurtijd voor de levering van de bestelling en/of de leveringsopdracht met een pomp op de werf, wordt standaard berekend op basis van een minimumdebiet

van twintig kubieke meter per uur. Bij een ander debiet wordt het pompen gefactureerd volgens een vaste prijs voor de pomp en vermeerderd met het tarief dat

staat vermeld in de tarief- en praktijkvoorwaarden van de verkoper. De eventuele verplaatsing van de pomp op de werf tijdens de levering moet door de koper

voorafgaand worden vermeld in de bestelling en/of in de leveringsopdracht. In geval dat de koper dit nalaat te doen, houdt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht

voor om een bijkomende vergoeding te vorderen van de koper voor iedere verplaatsing van de pomp op de werf.

Indien de duurtijd van de levering van de bestelling en/of de leveringsopdracht op de werf of losplaats onredelijk wordt verlengd, houdt de verkoper zich uitdrukkelijk

het recht voor om de levering en/of het verpompen te onderbreken, en zo de maximale rijtijd of de rusttijd van zijn aangestelde te kunnen respecteren. De koper

vrijwaart de verkoper te allen tijde en integraal voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of

(rechts)vorderingen die hier mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks uit zouden kunnen voortvloeien.

Alle leveringen gebeuren gedurende de reguliere openingsuren van de betoncentrale belast met de levering, en meer bepaald van maandag tot en met vrijdag

van 06.00 uur (uur van het begin van een lading) tot en met 17.00 uur (uur van het einde van een lading).

In geval dat de koper wenst dat de levering zal plaatsvinden buiten deze reguliere openingsuren, houdt de verkoper zich het recht voor om dit ofwel te weigeren

zonder dat de koper zich dan op enige wijze op hem kan verhalen, ofwel om de levering uit te voeren maar desgevallend één of meerdere factuursupplementen

overeenkomstig zijn tarief- en praktijkvoorwaarden in rekening te kunnen brengen. De levertijd wordt door de verkoper louter ter informatie meegedeeld, en doet

op geen enkel ogenblik op enige wijze enig rechten/of verhaal in hoofde van de koper ten overstaan van de verkoper ontstaan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een levering op een werf en/of losplaats van de koper te weigeren gedurende de vakantieperiodes en inhaalrustdagen

die gangbaar zijn binnen de bouwsector. De sluitingsuren van de verschillende vestigingen van de verkoper tijdens deze vakantieperiodes kunnen worden

geraadpleegd op de website www.holcim.be.

3.5. De transportkosten worden berekend op basis van een levering per vrachtwagen van negen kubieke meter, behoudens indien de partijen voorafgaand en

schriftelijk anders zijn overeengekomen. De tarieven voor onvolledige leveringen, worden vermeld in de tarief- en praktijkvoorwaarden van de verkoper.

3.6. Alle mogelijke kosten die het gevolg kunnen zijn van de terugkomst van geleverd beton omwille van een te lange wachttijd, een te hoog geschat volume of

eender welke andere reden buiten de wil om van de verkoper, zullen in overeenstemming met de tarief- en praktijkvoorwaarden van de verkoper integraal kunnen

worden verhaald op de koper en worden aangerekend bovenop de aankoopprijs van de bestelling en/of de leveringsopdracht.

3.7. Iedere mogelijke klacht met betrekking tot materiële schade als gevolg van de levering van een bestelling en/of leveringsopdracht moet binnen de vierentwintig

uren na de levering schriftelijk per aangetekend schrijven door de koper op gemotiveerde wijze worden overgemaakt op het adres van de vestiging van de

verkoper vanwaar de levering werd uitgevoerd. Vervolgens dient de commerciële verantwoordelijke van de betrokken vestiging van de verkoper de klacht te

onderzoeken en de schade binnen een redelijke termijn op tegensprekelijke wijze met de koper vast te stellen. Indien de koper nalaat deze procedure integraal

te volgen, kan dergelijke klacht niet worden ingeroepen tegen of tegenstelbaar zijn aan de verkoper.

Artikel 4 Overdracht van eigendom en risico’s:

4.1. De verkoper blijft eigenaar van de producten van de bestelling en/of leveringsopdracht tot op het ogenblik dat hij de volledige koopprijs van de koper voor de

bestelling en/of leveringsopdracht heeft ontvangen. De overdracht van alle risico’s, waaronder maar niet beperkt tot waardevermindering, beschadiging, averij en

verlies van de bestelling en/of leveringsopdracht, vindt echter plaats vanaf de levering omdat de koper op dat ogenblik in het effectieve bezit wordt gesteld van

de bestelde producten.

4.1.1. In geval van vertrekverkoop gebeurt het afhalen en het transport van de producten van de bestelling en/of leveringsopdracht door de koper op het opgegeven

adres van de vestiging of betoncentrale dat de verkoper heeft medegedeeld, en vindt de risico-overdracht plaats van zodra het voertuig wordt geladen, en dit

ongeacht of dit gebeurt door de koper dan wel door de verkoper of door één van hun aangestelden.

De koper zal er steeds op toezien dat zijn aangestelde die instaat voor het afhalen van de levering bij de verkoper en het transport te allen tijde de regelgeving

met betrekking tot de interne veiligheid en exploitatie die geldt bij de verkoper, respecteert. De koper is steeds ten aanzien van de verkoper volledig en exclusief

aansprakelijk voor alle mogelijke schade die de koper of zijn aangestelde veroorzaakt bij het niet volledig naleven van deze regelgeving.

4.1.2. In geval van franco-verkoop vervoert en levert de verkoper de bestelling en/of de leveringsopdracht in de lokalen, opslagruimtes of werf van de koper of

meer algemeen op het adres dat door de koper wordt aangegeven in de koopovereenkomst. Hierbij vindt de risico-overdracht plaats van zodra de goederen

waarop de bestelling en/of leveringsopdracht betrekking heeft worden gelost op het adres dat de koper voorafgaand schriftelijk heeft weergegeven, dan wel

wanneer het verpompte beton uit de pomp komt in geval dit uitsluitend gebeurt door de verkoper.

De verkoper draagt in dit geval het risico voor het normale transport van de bestelling. De mogelijke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich uitsluitend tot

rechtstreekse schade onder de vorm van risico’s van averij, verlies, waardevermindering of beschadiging van de bestelling in geval van normaal transport. Alle

overige rechtstreekse en alle eventuele onrechtstreekse schade en alle andere risico’s, waaronder maar niet beperkt tot schade die derden veroorzaken aan de

producten van de bestelling en/of leveringsopdracht, en/of vertragingen inzake de levering van een bestelling en/of leveringsopdracht, vallen steeds buiten de

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verkoper.

Onder alle omstandigheden zal de aansprakelijkheid van de verkoper nooit de beperkingen van de aansprakelijkheid van de transporteur, zoals gedefinieerd en

begrensd door de bepalingen van hoofdstuk IV van het Verdrag inzake de overeenkomst van internationaal transport van goederen over de weg (CMR-Verdrag),

waar de koper uitdrukkelijk erkent kennis van te hebben genomen, op enig ogenblik op enige wijze kunnen overschrijden.

4.2. Partijen zullen schriftelijk bij het bestellen het exacte adres weergeven waar de bestelling en/of leveringsopdracht dient te worden geleverd en aan wie deze

dient te worden overhandigd, dan wel waar deze door de koper kan worden opgehaald. De verkoper kan op geen enkel ogenblik op enige wijze aansprakelijk

worden gesteld in geval dat de koper het leveringsadres geheel of gedeeltelijk laattijdig, onvolledig en/of foutief mededeelt aan de verkoper.

4.3. De leveringsdag en afhalings- en/of leveringstijdstip worden door de verkoper bepaald in functie van de bevoorradingsmogelijkheden en/of van de

beschikbaarheid van een transporteur.

4.4. De door de verkoper medegedeelde afhalings- en leveringstermijnen hebben louter en alleen een indicatieve waarde. Een vertraging in de bestelling en/of

de leveringsopdracht kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of

(rechts)vorderingen van de koper dan wel tot de gehele of gedeeltelijke inhouding van sommen of tot de ontbinding van lopende bestellingen en/of

leveringsopdrachten.

Artikel 5 Ontvangst, retour en waarborg:

5.1. In geval er een verschil bestaat tussen de gegevens op de bestelling en/of leveringsopdracht enerzijds en de leveringsbon anderzijds, wordt er, behoudens

tegenbewijs vanwege de koper, van uitgegaan dat de gegevens op de leveringsbon correct zijn en dat de verkoper de bestelling integraal heeft geleverd in

overeenstemming met de wensen van de koper.

5.2. In geval de koper rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van een aangestelde de leveringsbon ondertekent, houdt dit een vermoeden in dat de geleverde

bestelling en/of leveringsopdracht integraal in overeenstemming is met de bestelling en/of leveringsopdracht die de koper heeft geplaatst bij de verkoper.

5.3. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en opslag van de bestelling.

16 / 18

5.4. Van zodra de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk verwerkt in andere goederen of producten, doet hij automatisch integraal en onherroepelijk afstand

van elke mogelijke vordering tegenover de verkoper met betrekking tot zowel zichtbare als verborgen gebreken, en wordt de door de koper in ontvangst genomen

bestelling automatisch aanzien als volledig conform met de bestelling en/of leveringsopdracht.

5.5. De garantie die de verkoper biedt aan de koper met betrekking tot de bestelling omvat uitsluitend de garanties die vervat staan in deze algemene

verkoopvoorwaarden en die betrekking hebben op de kenmerken vervat op de leveringsbon. De verkoper waarborgt de koper dat zijn genormaliseerde bestellingen

en/of leveringsopdrachten voldoen aan de specificaties die worden opgelegd door de normen NBN EN 206 en NBN B15-001. De verkoper kan uitsluitend

aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade die de koper kan aantonen in overeenstemming met deze algemene verkoopvoorwaarden. De verkoper

kan op geen enkele wijze op enig ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor andere rechtstreekse en onrechtstreekse materiële en/of immateriële schade, zoals

onder meer maar niet beperkt tot tijdelijke of blijvende onderbreking van de activiteiten van de koper, verlies van activiteiten en/of contracten, verlies van goodwill,

verlies van financiële intresten, financiële kosten en winstderving, en dit ongeacht de grondslag waarop de schade van de koper steunt.

5.6. In geval dat de koper bij levering van de bestelling een zichtbaar gebrek, de onvolkomenheid van de levering, de non-conformiteit (met inbegrip van de

hoeveelheden) en/of schade vaststelt, dient hij dit in aanwezigheid van een aangestelde van de verkoper direct uitdrukkelijk en schriftelijk te vermelden op de

leveringsbon. De koper dient dit tevens binnen de vierentwintig uren te rekenen vanaf de levering schriftelijk te bevestigen per aangetekend schrijven met

ontvangstbevestiging, en dit richten aan Holcim (België) NV Afdeling Beton Sales Team RMX, Avenue Robert Schuman 71, 1401 Nijvel, België. Indien de

koper nalaat dit te doen en/of de geleverde bestelling reeds geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt en/of er zaken aan heeft toegevoegd, dan heeft hij de levering

aanvaard zonder enig voorbehoud omwille van de conformiteit ervan met de bestelling en/of leveringsopdracht. Eventuele schade voor de koper kan dan op geen

enkele wijze op de verkoper worden verhaald.

5.7. Behoudens enige voorafgaande andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, kan de verkoper op geen enkel ogenblik op enige wijze

verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de kenmerken van een bestelling, zoals onder meer maar niet beperkt tot het begin en einde van de

betonbinding, het begin van betonverharding, de afwezigheid van scheurtjes, en de kleur. Zowel de verkoper als de koper zijn beide verantwoordelijk om de

producten die deel uitmaken van de bestelling en/of de leveringsopdracht te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, zoals onder meer maar niet

beperkt tot regen, vorst, wind en zon, en dit in overeenstemming met de norm NBN EN 13670 en het nationale bijvoegsel NBN B15-400.

5.8. De koper vrijwaart de verkoper voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of

(rechts)vorderingen in geval de koper een bestelling en/of leveringsopdracht plaatst bij de verkoper waarvan de kenmerken verschillend kunnen zijn met dewelke

die worden voorgeschreven of opgelegd door een openbaar of particulier bestek of enig ander document waaraan de koper in het kader van het project

onderworpen is, dan wel door één of andere afspraak, document en/of overeenkomst die de koper dient na te leven.

5.9. De koper is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder mogelijk gebruik van de bestelling. Alle mogelijke catalogi, informatie, adviezen,

productiefiches en/of andere commerciële documenten die de verkoper zou overmaken aan de koper, hebben uitsluitend een informatieve waarde met betrekking

tot kenmerken, het gebruik, de toepassing en de bescherming van de bestelling, en kunnen op geen enkel ogenblik op enige wijze worden beschouwd als een

garantie voor enig resultaat.

5.10. De verkoper kan op geen enkel ogenblik op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het genormaliseerde karakter van de

producten van een bestelling en/of leveringsopdracht in geval van één of andere toevoeging door de koper of op verzoek van de koper. Dergelijke toevoegingen

worden dan systematisch gemeld door de aangestelde van de verkoper op de leveringsbon.

5.11. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot zijn hoedanigheid als leverancier, waarbij de levering conform moet zijn met diens beschrijving,

en tot zijn algemene informatieplicht ter zake. De verkoper treedt op geen enkel ogenblik op enige wijze op als bouwonderneming, studiebureau en/of als

(onder)aannemer bij werven waar hij de bestellingen levert, zelfs niet in geval hij in het bezit zou zijn van bepaalde documenten met betrekking tot dergelijke

werven. De koper vrijwaart de verkoper voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of

(rechts)vorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de gekozen milieuklasse, het gekozen type beton en/of bij een ongeschikt gebruik

van de bestelling, aangezien dit uitsluitend de vrije keuze uitmaakt van de koper.

5.12. Uitgezonderd in geval van grove fout of bedrog, is de aansprakelijkheid van de verkoper te allen tijde en ongeacht de schade steeds beperkt tot het bedrag

van de koopprijs van de bestelling en/of van de leveringsopdracht.

5.13. De verkoper vrijwaart de koper voor verborgen gebreken in overeenstemming met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. In geval van verborgen

gebreken dient de koper de verkoper hiervan schriftelijk per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in kennis te stellen op het adres Holcim (België) NV

Afdeling Beton Sales Team RMX, Avenue Robert Schuman 71, 1401 Nijvel, België, en dit binnen de termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de

ontvangst van de bestelling en/of leveringsopdracht. De koper moet in dit schrijven afdoende motiveren welke verborgen gebreken er voorhanden zijn.

Indien de koper nalaat dit binnen bovenvermelde termijn te doen, dit niet overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid op deze wijze doet en/of de geleverde

bestelling reeds geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt en/of heeft gewijzigd, dan heeft hij de levering aanvaard zonder enig voorbehoud omwille van haar

conformiteit met de bestelling en/of leveringsopdracht, en kan mogelijke schade in verband met verborgen gebreken op geen enkele wijze nog worden verhaald

op de verkoper.

Indien de koper, overeenkomstig de bepalingen van de eerste paragraaf hierboven, een verborgen gebrek correct meldt binnen de voormelde termijn en op

afdoende wijze aantoont welke schade hij hierdoor heeft geleden, staat het de verkoper vrij om – na het verborgen gebrek zelf te hebben kunnen vaststellen en

erkennen – te kiezen voor ofwel terugbetaling van de bestelling (in de verhouding getroffen door het verborgen gebrek), ofwel gehele of gedeeltelijke vervanging

ervan. In geval van vertrekverkoop houdt de inontvangstneming van de bestelling door de koper de uitdrukkelijke aanvaarding in van de geleverde bestelling, en

dit zonder enig voorbehoud inzake conformiteit inzake kwaliteit en/of kwantiteit van de bestelling. De rechtstreekse of onrechtstreekse inontvangstneming van de

bestelling door de koper impliceert dat de verkoper de bestelling integraal overeenkomstig de overeenkomst heeft geleverd aan de koper.

5.14. In geval van vertrekverkoop houdt de aanvaarding van de bestelling en/of leveringsbon door de koper, rechtstreeks of onrechtstreeks via één van zijn

aangestelden, de uitdrukkelijke aanvaarding in van de geleverde bestelling, zonder enig voorbehoud met betrekking tot de conformiteit van de schijnbare kwaliteit

en/of hoeveelheid van de bestelling. De directe of indirecte aanvaarding van de bestelling door de koper impliceert dat de verkoper de bestelling aan de koper

heeft geleverd in overeenstemming met de overeenkomst.

5.15. In geval van franco-verkoop zal de koper de bestelling en/of leveringsopdracht in ontvangst nemen bij aankomst van het voertuig van de verkoper of van

zijn aangestelde op het adres dat de koper heeft aangegeven in de verkoopovereenkomst, en de leveringsbon rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van een

aangestelde ondertekenen. Deze inontvangstneming van de bestelling en/of ondertekening van de leveringsbon door de koper of door zijn aangestelde houdt de

uitdrukkelijke aanvaarding in van de geleverde bestelling, en dit zonder enig voorbehoud inzake de conformiteit met de benaming, kwantiteit en/of kwaliteit van

de bestelling.

5.16. Controle door de koper dat de geleverde bestelling de bestelde hoeveelheid bevat, kan alleen rechtsgeldig worden uitgevoerd op basis van de leveringsbon..

De controle van de kwaliteit van de geleverde bestelling zal enkel mogelijk zijn op uitdrukkelijk verzoek van de koper, en kan enkel tegenstelbaar zijn aan de

verkoper in geval dat de monsters op tegensprekelijke wijze worden afgenomen tijdens de levering en dat elke mogelijke toevoeging gebeurt met de voorafgaande

uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In geval van genormaliseerd beton, zal het afnemen van monsters steeds in overeenstemming gebeuren met de

voorschriften van de normen NBN EN 206 en NBN B15-001.

Artikel 6 – Prijs:

6.1. In geval van vertrekverkoop worden de verkoopprijzen bepaald door de geldende tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling en/of

leveringsopdracht wordt geplaatst.

6.2. In geval van franco-verkoop worden de verkoopprijzen bepaald door de geldende tarieven die worden vermeld in de prijsopgave, welke, behoudens

andersluidende schriftelijke bepaling, een geldigheidsduur heeft van vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf diens opstelling.

6.3. Behoudens enig andere voorafgaande schriftelijke overeenkomst ter zake, zijn de verstrekte prijzen door de verkoper uitsluitend geldig voor het lopende

kalenderjaar en uitsluitend van toepassing op de betrokken bestelling en/of leveringsopdracht.

6.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling ter zake, is de verkoopeenheid voor beton en voor gestabiliseerde producten de verdichte kubieke meter

(m³). Het aantal kubieke meter dat wordt vermeld op de leveringsbon dient als bewijs voor het geleverde en gefactureerde volume.

6.5. Behoudens wanneer de bijzondere voorwaarden van de verkoopovereenkomst anders zouden vermelden, zijn alle prijzen steeds exclusief de bijkomende

kosten met betrekking tot de controles en proeven die op verzoek van de koper worden uitgevoerd, de kosten in verband met de betonresten, belastingen,

kortingen, retributies, sociale lasten en/of andere kosten.

6.6. Een differentiatie in prijzen eigen aan het specifieke karakter van een individuele commerciële relatie, kan het voorwerp uitmaken van een bijzonder

overeenkomst. Tevens is de verkoper niet gebonden aan de prijzen van een bestelling en/of leveringsopdracht in geval van een latere bestelling en/of

leveringsopdracht door dezelfde koper, zelfs niet in geval het dezelfde werf zou betreffen.

6.7. Tenzij anders bepaald in het contract, vrijwaart de koper de verkoper uitdrukkelijk en zal deze de verkoper schadeloos stellen voor alle mogelijke inbreuken,

klachten, schade, kosten en vorderingen die direct of indirect toerekenbaar aan de koper in verband met bestellingen en/of leveringsopdrachten. In geval van

dergelijke inbreuken, klachten en vorderingen, zal de verkoper automatisch een forfaitair bedrag van 100 euro als administratieve kosten aan de koper aanrekenen.

6.8. Indien de ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst of bestelling geldende economische, reglementaire of industriële omstandigheden ingrijpend zijn

gewijzigd, met als gevolg een fundamentele verstoring van het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestaande economisch evenwicht, en in het bijzonder

in geval van wijziging van de parameters die de productie- of transportkosten bepalen de competitiviteit van één van de partijen bij de uitvoering van deze

overeenkomst ongunstig beïnvloedt, komen de partijen bijeen om de verkoopovereenkomst aan de nieuwe parameters of voorwaarden aan te passen.

17 / 18

Artikel 7 Facturatie en betalingsmodaliteiten:

7.1. Bij elke levering overhandigt de verkoper een leveringsbon aan de koper waarvan de inhoud de belangrijkste elementen zoals de hoeveelheid en de prijs zal

weergeven op een samenvattende factuur die de koper integraal dient te betalen op het door de verkoper aangeven tijdstip. Als de koper een klacht zou indienen,

wordt er uitsluitend met de op de leveringsbon vermelde gegevens rekening gehouden.

7.2. De facturen worden door de verkoper opgesteld op de 15de en de 30ste van elke maand. Behoudens andersluidend schriftelijke beding gebeurt de facturatie

aan de koper uitsluitend elektronisch.

7.3. Overeenkomstig zijn tarief- en praktijkvoorwaarden, zal de verkoper voor elke bijzondere vraag en voor elk duplicaat een bijkomende redelijke administratieve

kostprijs kunnen aanrekenen.

7.4. Behoudens anders bepaald in eventuele bijzondere voorwaarden van de verkoopovereenkomst, zijn de facturen steeds contant betaalbaar, en dit

overeenkomstig de vrije keuze van de verkoper (1) op zijn vestiging voordat de koper de bestelling daar komt inladen, of (2) per overschrijving en dit uiterlijk de

vierentwintig uur vóór de levering, of (3) in geval van alleen een saldo van levering van beton op de werf van de koper vóór het lossen van de levering. Tevens

zal de verkoper de koper alle bijkomende kosten aanrekenen die niet zijn inbegrepen in de betaling van de proforma-factuur, welke de koper onmiddellijk dient te

betalen op de vestiging van de verkoper of per overschrijving.

In geval dat het lossen van de levering tijdelijk of blijvend niet kan plaatsvinden omwille van omstandigheden die op enige wijze kunnen worden verweten aan de

koper of waar hij geheel of gedeeltelijk voor (mede) verantwoordelijk is, moet de koper de producten geleverd aan de verkoper integraal betalen.

7.5. Een koper die regelmatig bestellingen plaatst en waarvan de solvabiliteit als zijnde goed werd vastgesteld door de verkoper, kan de verkoper schriftelijk

verzoeken om te genieten van een betalingstermijn. Indien de verkoper dit zou toestaan, staan de modaliteiten vervat in eventuele bijzondere voorwaarden van

de verkoopovereenkomst.

7.6. Voor alle bijzondere voorwaarden houdt de verkoper zich het recht voor een maximaal saldote bepalen, bankgaranties te vragen, een waarborgsom /

zekerheidstelling te vragen, of een pand en/of retentierecht te hebben om de betaling van de facturen te waarborgen.

7.7. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid van de koper. In geval dat de verkoper twijfels krijgt omtrent de kredietwaardigheid van de

koper, houdt hij zich het recht voor om onmiddellijk op het ogenblijk van de levering de contante en integrale betaling van de bestelling te kunnen eisen van de

desbetreffende koper.

7.8. Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, kent de verkoper in geval van voorafbetaling geen enkele korting toe.

Artikel 8 Laattijdige betaling of niet-betaling:

8.1. In geval van laattijdige betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten en dit zonder afbreuk te doen aan andere

mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen . Bij gebrek aan integrale betaling van de

factuur op haar uiterste termijn, wordt het verschuldigd bedrag na voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele interest aan de wettelijke

rentevoet per jaar in geval van een particulier en met een interest overeenkomstig de interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding

van betalingsachterstand in handelstransacties, en dit tot en met de datum van de algehele betaling, alsook met een forfaitaire vergoeding ten belope van 15%

van het totaal verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 125,00 Euro.

8.2. Bij gebrek aan of in geval van laattijdige betaling en/of wanneer de desbetreffende koper niet schriftelijk heeft gereageerd binnen de achtenveertig uur nadat

hij de ingebrekestelling van de verkoper heeft ontvangen of redelijkerwijze had kunnen ontvangen, heeft de verkoper bijkomend het recht om de overeenkomst

eenzijdig te ontbinden en alle mogelijke rechtstreekse en onrechtstreekse vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of

(rechts)vorderingen die dit met zich kan meebrengen, integraal te verhalen op de koper. Elk gebrek aan of laattijdige betaling heeft alleszins tot gevolg dat alle

door de koper verschuldigde bedragen van welke aard of om welke reden ook, onmiddellijk en integraal opeisbaar worden.

8.3. Elke gedeeltelijke betaling zal bij voorrang aangerekend worden op het niet-bevoorrechte gedeelte, vervolgens op de verwijlsinteresten en tenslotte op de

bedragen in hoofdsom. Indien er meerdere bedragen in hoofdsom zouden zijn, dan wordt iedere betaling eerst aangerekend op de schuld(en) die temporeel het

eerst opeisbaar is/zijn, en vervolgens op de volgende schuld(en).

8.4. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verkoper het enige belang en het enige recht heeft, en dus zonder enige wederkerigheid, om vrij te kiezen om

het geheel van zijn contractuele en buitencontractuele relaties tussen de verkoper zelf en/of een andere vennootschap van de groep Holcim enerzijds, en de

Koper anderzijds, als een ondeelbaar en verbonden geheel te beschouwen in geval van (1) niet-nakoming vanwege de Koper of van een retentierecht en (2) een

eis tot schadevergoeding vanwege de verkoper.

8.5. Partijen aanvaarden expliciet dat hun wederzijdse schulden en vorderingen die voortvloeien uit verschillende bestellingen en/of leveringsopdrachten

samenhangend zijn en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing met elkaar verrekend zullen worden. Indien de koper

zijn faillissement aanvraagt en/of in staat van faillissement wordt verklaard, vrijwillig of gerechtelijk wordt geliquideerd, surseance van betaling heeft aangevraagd

of niet in staat is zijn facturen te betalen, verliest de koper alle toegestane voorwaarden en (betalings)termijnen alsook alle door hem verschuldigde bedragen en

worden deze onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing opeisbaar, ongeacht de oorsprong van deze

schulden en ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun voorwerp of de munt waarin ze uitgedrukt zijn. Onder toestand van insolvabiliteit wordt verstaan een

(aangifte van) faillissement, een gerechtelijk akkoord, een collectieve schuldenregeling of elke andere gerechtelijke, administratieve of vrijwillige, nationale of

buitenlandse collectieve procedure, inclusief een beslag en/of de realisatie van activa en de verdeling van de opbrengst van deze realisatie tussen de schuldeisers.

8.6. De krachtens deze algemene verkoopvoorwaarden door de in gebreke blijvende partij verschuldigde kosten, compensaties, sommen, schadebedingen en

(integrale) schadeloosstellingen, worden onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verrekend met alle sommen die de benadeelde

partij krachtens een of andere bestelling en/of leveringsopdracht verschuldigd is aan de in gebreke blijvende partij. In voorkomend geval worden alle door de

benadeelde partij reeds betaalde voorschotten of sommen terugbetaald, tot het passende bedrag.

8.7. Ieder partij zal de andere partij zo spoedig als mogelijk een aangetekend schrijven overmaken in geval dat deze partij het voornemen zou tonen om een

faillissement aan te vragen, vrijwillig of gerechtelijk geliquideerd zou willen worden, een gerechtelijk akkoord, een collectieve schuldenregeling, een uitstel van

betaling of elke andere gerechtelijke, administratieve of vrijwillige, nationale of buitenlandse collectieve procedure zou willen vragen, er sprake zou zijn van een

beslag en/of realisatie van activa en verdeling van de opbrengst onder schuldeisers, dan wel er elementen voorhanden zouden zijn die kunnen wijzen op een

verslechterde financiële toestand. De andere partij heeft dan vijftien kalenderdagen tijd, te rekenen vanaf de verzending van dit aangetekend schrijven, om deze

situatie op afdoende en structurele wijze op te lossen en dit mede te delen aan de andere partij. In geval een partij deze termijn niet respecteert, dan wel er niet

in slaagt om haar situatie afdoende en structureel op te lossen, houdt de andere partij zich het recht voor om de bestelling en/of de leveringsopdracht kosteloos

op te schorten en/of te ontbinden overeenkomstig onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. In dergelijk geval vrijwaart de betrokken partij de andere partij

voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade (schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen die hier mogelijks uit zouden

kunnen voortvloeien.

Artikel 9 Overmacht:

9.1. Indien de verkoper omwille van overmacht de bestelling en/of leveringsopdracht geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) niet kan leveren, zal de uitvoering van de

overeenkomst voor deze tijdspanne worden opgeschort. Overmacht omvat alle mogelijke gebeurtenissen ongeacht hun aard die onafhankelijk van de wil van de

verkoper onvoorzienbaar zijn, zoals onder meer maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, slechte weersomstandigheden, branden, stakingen, lock-outs,

sabotage, (rechts)handelingen door derden, regelgeving van Belgische, Europese en/of internationale administratieve, bestuurlijke, gerechtelijke en/of

scheidsrechterlijke overheidsinstellingen of overheidsbedrijven, elk onverwacht beletsel van sociale, financiële en/of industriële aard, storingen en/of gebreken

aan ondernemingsgerelateerde hardware en/of software, die als effect hebben dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, onredelijk moeilijk en/of duurder

wordt gemaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht:

10.1. De bestelling en/of de leveringsopdracht is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle betwistingen met betrekking tot de opstelling, geldigheid, interpretatie

en/of de uitvoering van de bestelling en/of leveringsopdracht die niet in der minne kunnen worden geregeld, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, zelfs in geval van een garantie-oproep, een incidentele vordering en/of meerdere verweerders,

en dit ongeacht de betalingsmodaliteiten.

Artikel 11 Confidentialiteit en Gegevensbescherming:

11.1. Alle informatie, gegevens, (handels)geheimen, knowhow en alle persoonsgegevens met betrekking tot de concurrentiële, economische, financiële,

industriële, juridische, marketing-, strategische en/of technische positie die tussen de partijen worden uitgewisseld – op welke wijze en via welk medium dan ook

– zijn en blijven vertrouwelijk gedurende vijf jaar vanaf het einde van de overeenkomst tussen de partijen. Het is partijen niet toegestaan deze informatie geheel

of gedeeltelijk, direct of indirect, op welke wijze dan ook, aan derden te verstrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op straffe

van schadevergoeding.

11.2. Indien er bij een bestelling en/of leveringsopdracht sprake zou zijn van de verwerking van persoonsgegevens van een natuurlijke persoon, zal dit in

overeenstemming zijn met de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn

95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna kortweg “AVG”) in het algemeen en met de toepasselijke Belgische, Europese en/of

18 / 18

internationale regelgeving in het bijzonder. De verkoper zal ter zake haar verplichtingen nakomen en, indien nodig, met de koper een (gezamenlijke)

verwerkingsovereenkomst sluiten.

Beide partijen verbinden er zich toe om de persoonsgegevens die zij rechtstreeks of onrechtstreeks in het kader van een bestelling en/of leveringsopdracht

verkrijgen, uitsluitend te verwerken voor doeleinden die rechtstreeks voortvloeien uit de bestellingen en/of leveringsopdrachten waaronder maar niet beperkt tot

het aanleggen van een databank, voor betalingen, voor facturatie en desgevallend voor het aanbieden van andere mogelijke bestellingen en/of

leveringsopdrachten.

De verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij heeft verzameld.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de verkoop en voor de periode die nodig is om de verkoper in staat te stellen te voldoen aan

zijn wettelijke (o.a. boekhoudkundige en fiscale) verplichtingen om het archief bij te houden. Deze termijn wordt verlengd voor het beheer van eventuele geschillen

met de koper. De betrokkene heeft het recht te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, om rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens, om wissing

van gegevens onder de voorwaarden van artikel 17 van de AVG of om beperking van de verwerking onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG. De

betrokkene kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 van de AVG en heeft het recht te

verzoeken dat een kopie van zijn gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wordt toegezonden. Alle verzoeken moeten per e-mail naar het

adres belgium.privacy@holcim.com of per aangetekende brief naar het volgende adres worden gezonden Holcim (België) N.V. Avenue Robert Schuman 71, 1401

Nivelles. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende autoriteit de

Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be. De koper waarborgt dat de persoonsgegevens die hij aan Holcim (België) N.V. verstrekt met het

oog op het beheer en de verwerking van zijn dossier, worden verstrekt met de toestemming van de betrokkene(n) of op basis van een andere rechtsgrond die de

verstrekking en de verwerking van gegevens toelaat. Zij zorgt er ook voor dat die communicatie plaatsvindt met inachtneming van de verplichtingen die de DPOverordening

oplegt. De koper vrijwaart de verkoper te allen tijde voor alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, boetes, kosten, schade

(schadeloosstellingen) en/of (rechts)vorderingen die geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwerking van de verkregen

persoonsgegevens, of die voortvloeien uit het miskennen of schenden van deze overeenkomst en/of van de relevante regelgeving, waaronder maar niet beperkt

tot de AVG. Alle andere informatie met betrekking tot de AVG wordt behandeld in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van Holcim België)

NV, dat beschikbaar is op https://www.holcim.be/nl/gegevensbeschermingsbeleid.